Testimonial Team EIFFEL

QSXL / QSXL in the News | 19. Apr 2024 | Alessa Boer

English version below

Sinds vier jaar is QSXL recruitment sourcing partner van Team EIFFEL. We hebben het hoofd Recruitment, Marco van de Geer gevraagd hoe de samenwerking met ons wordt ervaren:

Waarom heeft Team EIFFEL voor QSXL gekozen? 

Bij EIFFEL werken we al geruime tijd samen met QSXL. QSXL helpt ons bij het invullen van moeilijk te vervullen profielen. Het zijn voornamelijk rollen waarbij we merken dat er in de arbeidsmarkt een krapte van is. De kennis en ervaring van QSXL op de arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat wij deze samenwerking zijn aangegaan. Daarnaast weet QSXL door gebruik te maken van innovatieve technologieën de juiste kandidaten voor de meest uitdagende posities te vinden. Zo vormt QSXL een waardevolle aanvulling op ons eigen Talent Acquisition team.

Hoe onderscheidt onze werkwijze t.o.v. andere bureaus? 

De werkwijze van QSXL onderscheidt zich van andere bureaus doordat zij uitgebreid gebruikmaken van data, AI en andere geavanceerde technologieën. Dit stelt hen in staat om profielen te vinden die andere bureaus of wij zelf misschien niet gevonden zouden hebben. Door deze aanpak kunnen wij talenten spreken die via een traditioneel wervingskanaal niet gevonden zouden worden.

Wat is jouw visie op de arbeidsmarkt?

Mijn visie op de arbeidsmarkt, met name op het gebied van sourcing, is dat het essentieel is om samen te werken met gespecialiseerde partners zoals QSXL. Dit, vanwege de toenemende krapte op de arbeidsmarkt op bepaalde profielen. Deze samenwerkingen bieden een mooie kans om oplossingen en natuurlijk om toptalent aan te trekken en de behouden.

Kun je iets vertellen over de recruitment successen en doelstellingen bij EIFFEL?

Bij EIFFEL hebben we al veel successen geboekt op het gebied van recruitment. Door de samenwerking met QSXL zijn we in staat geweest om moeilijk in te vullen rollen te vervullen. We hebben veel professionals mogen verwelkomen binnen ons bedrijf. Sidney, onze contactpersoon bij QSXL, heeft nauw samengewerkt met ons team. Hij heeft zelfs meerdere uren bij ons op het kantoor doorgebracht om een goed beeld te krijgen van wie wij precies zoeken. Dankzij deze aanpak kunnen wij onze recruitmentdoelstellingen blijven behalen.

Hoe is de begeleiding vanuit QSXL?

De begeleiding van QSXL is uitstekend. Sidney is een partner die altijd klaarstaat, zelfs in het weekend Sidney begrijpt de cultuur binnen EIFFEL en kan zich daar volledig in aanpassen. De betrokkenheid die hij heeft bij ons succes is duidelijk zichtbaar. Zo kunnen we altijd voorblijven. Niet bijblijven. 24/7 aan! Match!


For the past four years, QSXL has served as the sourcing partner for Team EIFFEL. We spoke with Marco van de Geer, Head of Recruitment, to gain insight into our collaboration:

Why QSXL?

At EIFFEL, we've been working with QSXL for quite some time. QSXL assists us in filling challenging profiles, mainly those where we observe a scarcity in the job market. QSXL's knowledge and experience in the labor market led us to engage in this collaboration. Additionally, by utilizing innovative technologies, QSXL can find the right candidates for the most demanding positions. Thus, QSXL is a valuable addition to our own Talent Acquisition team.

How does our approach differentiate us from other agencies

QSXL's approach distinguishes itself from other agencies by extensively utilizing data, AI, and other advanced technologies. This enables them to discover profiles that other agencies or we ourselves might not have found. This approach allows us to engage with talent that would not be found through traditional recruitment channels.

What is your perspective on the job market?

My vision of the job market, particularly in the field of sourcing, is that it is essential to collaborate with specialized partners like QSXL. This is due to the increasing scarcity in the labor market for certain profiles. These collaborations offer a great opportunity to provide solutions and, of course, to attract and retain top talent.

Can you share some recruitment successes and goals at EIFFEL?

At EIFFEL, we have achieved many successes in recruitment. Through our collaboration with QSXL, we have been able to fill challenging roles. We have welcomed many professionals into our company. Sidney, our contact at QSXL, has worked closely with our team. He even spent several hours at our office to gain a thorough understanding of who we are looking for. Thanks to this approach, we can continue to achieve our recruitment goals.

What is the guidance like from QSXL?

The support from QSXL is excellent. Sidney is a partner who is always available, even on weekends. Sidney understands the culture within EIFFEL and can fully adapt to it. The commitment he has to our success is clearly visible. This allows us to always stay ahead. Not just keep up. 24/7, it's a match!

Read next

Oh no! There was an error.
Loading ...

Interested?

Schedule a digital meeting with one of our consultants
for a demo and get answers to all your questions

Services

Image

Sourcing

Searching and sourcing by a recruiter, better not. It requires technological and analytical skills and qualitative search is also time consuming.

READ MORE
Image

Market Scans

Our market scans predict the outcome of a recruitment process. This is crucial in determining the ultimate target group and the exact search strategy.

READ MORE
Image

Job Page

Our Job Pages are enriched profiles, tailored to the specific vacancy and the type of person that fits the position.

READ MORE
Chat logo Chat with us

QSXL

Hey,
we are here to help with any questions you may have!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.