Testimonial

QSXL / QSXL in the News | 20. Feb 2024 | Alessa Boer

English version below

Sinds drie jaar is QSXL de structurele recruitment sourcing partner van Sanovo Technology Group. We hebben managing director, El Mehdi Lasfar gevraagd hoe de samenwerking met ons wordt ervaren:

Waarom heeft Sanovo Technology Group voor QSXL gekozen? 

We hebben voor QSXL gekozen omdat traditionele recruitmentsbureaus ons niet de juiste kandidaten konden leveren. QSXL onderscheidde zich door onze doelgroep nauwkeurig digitaal in kaart te brengen, waardoor we onze wervingsstrategie en benadering konden aanpassen, maar ook een aanvulling op ons HR apparaat. Hun unieke benadering, die onze bedrijfsnaam gebruikt in het wervingsproces, heeft niet alleen onze naamsbekendheid vergroot, maar zorgt er ook voor dat we de juiste kandidaten aantrekken die de juiste kwalificaties hebben.

Hoe onderscheidt onze werkwijze t.o.v. andere bureaus? 

De werkwijze van QSXL onderscheidt zich doordat ze alles wat vindbaar is op het internet gebruiken als kandidaten. In plaats van te vertrouwen op standaard databanken en algemene wervingsstrategieën, gebruikt QSXL geavanceerde technieken om onze specifieke doelgroepen te identificeren en te vinden. Dit stelt hen in staat om zeer gerichte en gepersonaliseerde wervingscampagnes te voeren, direct in onze naam, wat de effectiviteit aanzienlijk verhoogt en ons direct in contact brengt met potentiële kandidaten.

Wat is jouw visie op de arbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt wordt steeds competitiever, en het vinden van de juiste talenten wordt steeds uitdagender. De focus ligt niet alleen op het vinden van kandidaten, maar vooral op het aantrekken van de juiste mensen die een lange termijn bijdrage kunnen leveren aan het bedrijf. Brand awareness speelt hierin een cruciale rol; het gaat erom je als werkgever te onderscheiden en een aantrekkelijke werkplek te zijn voor potentieel talent. QSXL begrijpt deze dynamiek en helpt ons proactief om onze zichtbaarheid en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt te vergroten.

Is er een product/dienst wat er boven uit springt?

QSXL's verzorgd ook rapporten te delen over response rate etc. en deze inzichten te gebruiken voor het ontwikkelen van gepersonaliseerde wervingsstrategieën. Deze benadering, gecombineerd met hun inzet voor het voeren van campagnes in onze naam, zorgt voor een unieke synergie die niet alleen de juiste kandidaten aantrekt, maar ook onze merkidentiteit versterkt.

Hoe is de begeleiding vanuit QSXL?

De begeleiding door QSXL is uitstekend. Van het begin tot het eind van het wervingsproces zijn ze betrokken en ondersteunend, zorgen voor regelmatige updates en feedbackmomenten, en passen zich aan basis van lopende resultaten. Deze hands-on aanpak zorgt voor een soepel proces en verzekert dat onze behoeften en verwachtingen altijd centraal staan.

Hoe helpt het Sanovo in het behalen van de groeidoelstellingen? 

QSXL speelt een cruciale rol in het behalen van onze groeidoelstellingen door snel en efficiënt op onze personeelsbehoeften te reageren. Hun vermogen om snel de juiste talenten te identificeren en aan te trekken, stelt ons in staat om onze teams te versterken met de vaardigheden die nodig zijn voor onze groei.


For three years, QSXL has been the structural recruitment sourcing partner of Sanovo Technology Group. We asked managing director, El Mehdi Lasfar , how the cooperation with us is perceived:

Why QSXL?

We chose QSXL because traditional recruitment agencies could not provide us with the right candidates. QSXL distinguished itself by accurately digitally mapping our target audience, allowing us to customize our recruitment strategy and approach, as well as complement our HR department. Their unique approach, which uses our company name in the recruitment process, not only increased our brand awareness, but also ensures that we attract the right candidates who have the right qualifications.

How does our approach differentiate us from other agencies

The way QSXL works stands out because they find every findable candidate on the Internet. Instead of relying on standard databases and general recruitment strategies, QSXL uses advanced techniques to identify and find our specific target groups. This allows them to run highly targeted and personalized recruitment campaigns directly on our behalf, significantly increasing effectiveness and putting us in direct contact with potential candidates.

What is your view of the job market?

The job market is becoming increasingly competitive, and finding the right talents is becoming more challenging. The focus is not only on finding candidates, but especially on attracting the right people who can make a long-term contribution to the company. Brand awareness plays a crucial role in this; it's about standing out as an employer and being an attractive place to work for potential talent. QSXL understands this dynamic and proactively helps us increase our visibility and attractiveness in the job market.

Is there a product/service that stands out?

QSXL's provided also share reports on response rate etc. and use these insights to develop personalized recruitment strategies. This approach, combined with their commitment to running campaigns on our behalf, creates a unique synergy that not only attracts the right candidates, but also strengthens our brand identity.

What is the guidance like?

The support provided by QSXL is excellent. From the beginning to the end of the recruitment process, they are involved and supportive, provide regular updates and feedback moments, and adjust based on ongoing results. This hands-on approach ensures a smooth process and assures that our needs and expectations are always the focus.

How does it help Sanovo achieve its growth objectives?

QSXL plays a critical role in meeting our growth objectives by responding quickly and efficiently to our staffing needs. Their ability to quickly identify and attract the right talent allows us to strengthen our teams with the skills needed for our growth.

Read next

Oh no! There was an error.
Loading ...

Interested?

Schedule a digital meeting with one of our consultants
for a demo and get answers to all your questions

Services

Image

Sourcing

Searching and sourcing by a recruiter, better not. It requires technological and analytical skills and qualitative search is also time consuming.

READ MORE
Image

Market Scans

Our market scans predict the outcome of a recruitment process. This is crucial in determining the ultimate target group and the exact search strategy.

READ MORE
Image

Job Page

Our Job Pages are enriched profiles, tailored to the specific vacancy and the type of person that fits the position.

READ MORE
Chat logo Chat with us

QSXL

Hey,
we are here to help with any questions you may have!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.